شرکت آوا ارتباط سازان افتخار دارد که تاکنون نسبت به طراحی شبکه های صنایع انرژی بر پارسیان – عماریه – لامرد طراح ترمینال نفتی اکسیر شیمی – پالایشگاه پتروشیمی فرساشیمی – شرکت توزیع برق تبریز – شرکت نفت سپاهان و شبکه HF سراسری وزارت راه را با موفقیت انجام دهد .