ارائه مشاوره و بهینه کردن سیستم های رادیویی
نصب راه اندازی و پشتیبانی
طراحی شبکه های مخابراتی
فروش تجهیزات رادیویی و مخابراتی